Featured image of post Chayei Sara - 5784

Chayei Sara - 5784

Questions For Testing Yourself on the Parsha w/ Rashi and the Ramban

Buy Me a Coffee at ko-fi.com

שאלות לשינון הפרשה עם רש״י והרמב״ן

 1. מניין למדו חז״ל ששרה אימנו הייתה כבת עשרים לחטא כשהייתה בת מאה?
 2. איפה נפטרה שרה אימנו ע״ה?
 3. מהו סמיכות הפרשיות של סוף פרשת וירא ותחילת פרשת חיי שרה?
 4. איפה קריית ארבע? למה נקראת כך?
 5. למה התורה מספרת לנו את הדו-שיח בן אברהם לבין בני חת?
 6. ״פגעו לי בעפרון בן צחר״ מהו פירוש המילה פגעו?
 7. למה אברהם אומר ״נתתי כסף השדה״ (בלשון עבר) והרי לא נתן?
 8. למה הפסוק ״עפרון יושב״ נכתב חסר? (״עפרון ישב״)
 9. למה נקראת מקום קבורת שרה אמינו בשם מערת המכפלה?
 10. מהו פירוש ״עובר לסוחר״?
 11. מה ביקש אברהם לקנות? מה קנה בסוף?
 12. ״וישקל אברהם לעפרן״ למה שמו של עפרון נכתבה חסר?
 13. למה התורה אומרת לנו עכשיו שה׳ ברך את אברהם ״בכל״? מהו ריבוי מילת ״כל״?
 14. מדוע שלח אברהם את אליעזר למצוא אשה ליצחק ולא הלך עצמו?
 15. למה לא שלח את יצחק?
 16. מהו תורף דברי השטר שמסר אברהם לאליעזר?
 17. מהו החילוק בין ״וידבר לי״ לבין ״ויאמר לי״?
 18. איך היו ניכרים הגמלים של אברהם?
 19. על פי שבועתו של אליעזר לאברהם, מה היה מוטל על אליעזר לעשות במקרה שלא ימצא נערה הגונה ממשפחת אברהם להתחתן עם יצחק?
 20. למה לא רצה אברהם שיצחק שיתחתן עם כנענית?
 21. מדוע רץ אליעזר?
 22. מדוע רץ לבן?
 23. איזה מתנות נתן אליעזר לרבקה?
 24. מה פינה לבן?
 25. איזה מתנות נתן אליעזר למשפחת רבקה?
 26. למה התורה מיחסת את בתואל לאמו מלכה ולא סתם אומרת ״בתואל בן נחור״?
 27. כמה זמן רצו ״אחיה ואמה״ שתשאר רבקה להכין עצמה?
 28. ולמה אחיה ואמה ולא אביה?
 29. איפה זה ״באר לחי ראי״?
 30. איך רבקה הכירה מיהו יצחק?
 31. מי היא קטורה?
 32. מהו פירוש ״האהלה שרה אמו״?
 33. מכיון שנתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, מניין היו לו מתנות ליתן לבני קטורה?
 34. במה היה לאברהם ״שיבה טובה״?
 35. במה בירך ה׳ את יצחק אחרי מות אברהם?

Photo courtesy of Dan Rosenstein on Upsplash

comments powered by Disqus